Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2014

shakethatassx333
8294 7e27
Reposted fromkakus kakus viapareidolie pareidolie
shakethatassx333
3891 6bae

November 30 2014

shakethatassx333
6550 00ec
Reposted fromcallmeparanoid callmeparanoid

November 25 2014

shakethatassx333
8826 2720
Reposted fromcallmeparanoid callmeparanoid
shakethatassx333
Są takie rzeczy, które bez względu na to, jak bardzo ich pragniemy, nie mogą się wydarzyć.
— Carla Montero

November 20 2014

shakethatassx333
7519 ba14 500

November 14 2014

shakethatassx333
7811 bd50 500
Reposted bydowyjsciaSzczurekEvilDeath

November 12 2014

shakethatassx333
Cierpię na talerzozę, dokładkozę i kolacjozę. Jestem chorym człowiekiem.
— ja
Reposted fromlubieto lubieto
shakethatassx333
7879 b113
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure
shakethatassx333
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym. 
— Maxwell Maltz
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure

November 11 2014

shakethatassx333

November 09 2014

shakethatassx333
9952 0fb0 500

November 08 2014

shakethatassx333
5909 a1ff 500
shakethatassx333
7763 3633
Reposted fromDoopamina Doopamina viatubycie tubycie
shakethatassx333
Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Coś we mnie. Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami sięga dalej niż pamięć.
— Anna Langfus
Reposted frominpassing inpassing viatubycie tubycie

November 06 2014

shakethatassx333
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl